Хасидус по-русски
Библиотека

- Эймосай кооси мар? — Ликшейофуцу майанойсэхо хуцо!

- Когда придет господин? — Когда твои источники распространятся наружу! 

Home Содержание Поиск Новости Форум Линки Рассылка Зеркало О сайте/помощь
ספרי קבלה

Танах (русский и иврит)
Вавилонский Талмуд (иврит)
Midrash (hebrew)

כתבי אריז"ל
ספר הזוהר
כתבי הרמ"ק ז"ל
ספר אור נערב
ספרי קבלה
חלק: << >>
פרק: << >>

   

בס"ד

Kabbala

ספר אור נערב - חלק שביעי חלק הכינויים א
בבאור קצת הכנויים בקצרה. והם אלו, ישמע חכם ויוסף לקח כי הקצור בזה לא ישביע נפש שוקקה רק התחלה קלה, להורות דרכי לשוננו המקודש שכלו רומז בעליונים, והארכנו בספר פרדס:


אות א':


אב - יתייחס בכתר וגם בחכמה:


אב האמונה - יתייחס בכתר וחכמה מצד המלכות והבינה:


אב הרחמן - בתפארת מצד הכתר:


אביר - בת"ת. אב"ן במלכות, ולה בחינות רבות:


אבנים מפולמות - בחסד. ולפעמים בקליפה. בקליפה נגדיית:


אבני תוהו - בחסד על צד הנזכר:


אבוס - מקום יניקת החיות מהמלכות:


אבק - כנוי אל הקליפה:


אבקת רוכל - בבינה, וביסוד:


אבר - יסוד:


אברהם - חסד:


אגודה - כל האצילות במשמע:


אגוז - מלכות עם הקליפות ויסוד:


אגן - המלכות בהיותה מלאה:


אד - מלכות:


אדון - מלכות ויסוד:


אדיר - בינה וגבורה:


אדרת - מלכות מצד הגבורה:


אדם - חכמה ותפארת וכל האצילות:


אדמה - המלכות מצד הדין:


אדמוני - הוד:


אדני - מלכות:


אדריכל - מלכות:


אהבה - תחלתה מגבורה, וסופה בחסד, והיא מלכות:


אה"ה - א' כתר, שנ"י ההי"ן בינה ומלכות:


אהל מועד - מלכות משכן לתפארת:


אוי - תפארת מסתלק אל הכתר לרעה:


אויר - ת"ת וכתר. ויחוד חכמה ובינה:


אוכל - צדיק:


אומן - יסוד:


און - הקליפה וכן כל לשון און ואונאה:


אופן - הגדולה, ואופני המרכבה נצח הוד יסוד והמלכות:


אור - בת"ת ובחסד ובבינה:


אורח - מהכתר אל הת"ת, ואם הוא עקלתון בחיצונים:


אות - יסוד, ולפעמים במלכות:


אז - חבור חכמה ובינה, וגם חבור תפארת במלכות:


אזוב - צדיק משפיע למלכות:


אח - ת"ת למלכות מצד החסד, וכולל עד היסוד שהם ט':


אחד - ת"ת כולל ט' עם המלכות ד':


אחור - מלכות:


אחר הדברים - הקליפה והמקטרג:


אחרית - בינה:


אחרית הימים - מלכות:


אחת - בינה וחכמה וכתר:


אטד - מצד הדין הקשה והגבורה:


אי - חכמה ובינה:


אין - כתר כולל חכמה ובינה:


אילת השחר ואילת אהבים - מלכות:


אין סוף - עלת כל העלות:


אי"ק - כתר חכמה בינה, או כתר תפארת מלכות:


איש - תפארת כולל כתר חכמה בינה:


אכתריאל - יש שפירשו במלכות, ולי נראה בבריאה:


אל - שהיא מלה שרתית כמו אספרה אל חק שאינו קדוש, בעולם הזכר:


אלה - הם ג' אבות, או החצונים לפי הענין:


אל - קדוש, ימצא בכתר ובחסד ובמלכות וביסוד:


אלוה - א"ל חסד. ו"ה תפארת ומלכות:


אלי - בינה כוללת ג' ראשונות:


אלישבע - מלכות יונקת מז' מדות:


אלוף - תפארת:


אלקינו שבשמים - בינה:


אלקים חיים - בינה ומלכות:


אם - בינה ומלכות:


אמה - תפארת, כוללת ו' טפחים, ו' ספירות:


אמן - יסוד, מיחד תפארת ומלכות וכולל עשר:


אמון - כתר ת"ת יסוד בינה, בריש בראשית רבה:


אמונה - בינה מצד החסד, מלכות מצד היסוד:


אומנת - בינה אל תפארת:


אמוראים - גדולה גבורה תפארת:


אמרת - מלכות:


אמירה - במלכות מצד היותה למעלה:


אמ"ש - הם כתר חכמה בינה:


אמת - תפארת. ויש בכללה תפארת מלכות יסוד:


אנא - כתר בינה חכמה:


אנחה - מצד התפארת:


אני - מלכות, בינה:


אניה - כחות המלכות, הם ספינות בים:


אנכי - בינה ומלכות:


אנפי רברבי - גדולה וגבורה. או כרובים עליונים:


אנפי זוטרי - נצח הוד. או כרובים תחתונים:


אסטומכא - מלכות:


אספקלריא המאירה - ת"ת. ושאינה מאירה מלכות. וכן נצח והוד, אף מלכות מצד גבורה:


אפיסת הרעיון - כתר:


אפיקי מים - נצח והוד:


אפלה - גבורה:


אפרוח - תפארת ויסוד:


אפריון - מלכות כוללת בעשר:


אפרסמון - בינה כוללת שש קצוות חופפת על ארבע:


אצבעות י' - הם עשר ספירות חמשה הם - גדולה, גבורה, תפארת, נצח, והוד:


ארגמן - גדולה ת"ת גבורה מלכות:


ארוך - תפארת:


ארון - מלכות:


ארזי לבנון - מציאות הספירות שבכתר:


אריה - חסד:


ארך אפים - תפארת מצד הכתר או כתר עצמו:


ארמנות - נצח והוד, ארמנות אל המלכות:


ארץ - מלכות והכל לפי שם הלווי:


אש - גבורה:


אשה - מלכות. וכן אשה:


אשמורת - נצח הוד:


אשישות - היחוד על ידי אש לבן ואש אדום. או גדולה גבורה ת"ת:


אשכלות - נצח הוד:


אשר - בינה או תפארת:


אשרה - מלכות בהיותה יונקת מן התפארת:


את - מלכות כלילא מא' ועד ת':


את - מלכות:


אתה - ת"ת, ובחסד ומלכות וחכמה ובינה:


אתנים - נצח הוד יסוד:


אתרוג - מלכות:


אות בית:


באר - מלכות:


בגד - מלכות:


בהו - גדולה:


בועז - הוד:


בקר - חסד או יסוד:


בטן - בינה:


בינה - נקראת היותה מתיחדת עם חכמה:


בית - מלכות ובינה:


בית דין - מלכות, והיא של ג', עם גדולה גבורה ותפארת:


בכור - כתר וחכמה ותפארת:


במות - גדולה גבורה תפארת:


בן - תפארת:


בנות ירושלים - הנשמות. או י"ב בקר שתחת הים:


בר - צדיק גולה ממקומו לבר:


ביצה - מלכות. ויש שפירשו בו שעורא רב"א דיו"ד עלאה חכמה:


וכזית - שעורא זוטא דיו"ד תתאה מלכות:


ברד - החסד, וקרוב אני לומר שהוא גבורה שבחסד:


ברוך - כתר, או י' ספירות כלם, או יסוד. או מלכות:


ברזל - מלכות, או תפארת:


בריחים - ה' ספירות, חסד, פחד, תפארת, נצח, הוד:


בריח תיכון - תפארת:


ברייתא - מלכות. גולה ונודדת:


ברית - תפארת, או מלכות, או יסוד:


בריכה - מלכות:


ברכה - מלכות מצד החסד:


בשר - מלכות:


בת - מלכות:


בתי גוואי - ג' ראשונות:


בתי בראי - ז' מדות:


אות גימל:


גאולה - בינה, או יסוד. נצח הוד יסוד מלכות, ד' גאולות:


גאון - לפי ההמשכה. הנמשכת על המדה היא מתגאית:


גאות הים - חוט של חסד על המלכות:


גבוה - עיקרו שאין סוף, ולפעמים בשאר המדות, כמו גבוה מעל גבוה שומר, מכל מקום אין גבהות אלא מתוספת שפעו:


גבול - מלכות:


גבורה - מדה"ד הקשה ולפעמים הבינה:


גביר - מלכות:


גבעות - בינה ומלכות:


גג החופה - כתר:


גד - מלכות:


גדולה - חסד:


גוייה - יסוד ותפארת:


גולגולת - ג' ראשונות:


גולות הכותרות - חסד וגבורה. והיסוד גולות הזהב:


גיד הנשה - יסוד עם המלכות:


גיהנם - גבורה מצד החצונים:


גי חזיון - מלכות:


גל נעול - מלכות:


גלגלי המרכבה - נצח והוד:


גלים - כחות שבמלכות ושבבינה:


גמל - הקליפה:


גמילות חסדים - שפע החסד:


גן - בינה ומלכות:


גפן - מלכות:


גר - ת"ת, בהיותו חוץ למקומו:


אות דלית:


דבור - מלכות:


דבר - מלכות:


דבש - מצד הגבורה:


דו פרצופין - תפארת ומלכות:


דוד נאמן - יסוד:


דוד - מלכות:


דור - יסוד ותפארת, או בינה ומלכות, וזהו לדור דור:


דיו - היא בבינה, הנותנת לוא"ו שבשם די ספוקו, ובה כתיבת ספר תורה, בסוד אש שחורה ע"ג אש לבנה:


דיין - גבורה, או ת"ת מצד המלכות:


דין תורה - דין אמת - מלכות:


דך - יסוד:


דכים - מלכות מצד היסוד:


דל - יסוד:


דם - סיתום השפע בבינה, שלא בא אל המלכות, לפיכך באה דל"ת דלה, ואצלה מ"ס סתומה:


דמיון - מלכות:


דמעות - גבורה הוד:


דעת - תפארת או יסוד בבחינה דקה:


דר - מלכות, או בינה:


דרור - בינה:


דרום - חסד:


דרכים - צנורות השפע, מג' אבות אל המלכות:


אות הא:


הא - עצמה, בבואה בראש תיבה, הרמז לבינה. ובבואה בסוף תיבה, הרמז למלכות:


הבל - ז' הבלים, ז' מדות:


הגדה - מצד החכמה:


הדום - מלכות:


הדס - ג' אבות, ומלכות הדסה:


הדר - בתפארת או בנצח:


הוא - בכתר, או בבינה, או בתפארת, או במלכות:


הוד - נקרא כן, בהיותה נאחזת בגבורה ובינה:


הוה - רמז ה' עלאה, ה' תתאה, ו' באמצעיתא:


הוי - תפארת מסתלק עם הברכות אל הבינה:


היא - מלכות:


היכל - מלכות:


הלכה - מלכות:


הלל - מלכות, שאינו גמור, וגמור מצד הבינה, או בינה עצמה:


הללויה - מלכות מצד התפארת:


הנני - מלכות:


הר - מלכות, והכל לפי שם המתלוה:


התקפתא - מלכות מצד החסד:


אות ואו:


ו' בראש תיבה, מורה על התפארת, כענין ואני, ת"ת ומלכות:


וה' - הוא ובית דינו:


והו - תפארת:


וי - תפארת מסלק הברכות מיסוד אליו:


ויהי - מצד הגבורה:


וילון - מלכות:


ועד - בינה שהיא מקבצת הספירות:


ושט - כחות תחת המלכות נקראים אישים:


אות זיין:


זאת - מלכות:


זבול - בינה:


זה - תפארת יסוד:


זהב - בינה או גבורה:


זית - מלכות. ולפעמים שבע מדות כלם זתים:


זכור - תפארת:


זכירה - מצד היסוד:


זכות - גבורה, או חסד ועיקר:


זעקה - בינה:


זקיפה - מצד התפארת:


זקן - כתר:


זרח - תפארת:


זרועות - חסד גבורה:


זרת - גבורה, מלכות עם נערותיה:


אות חית חבוש - תפארת:


חביון - כתר, או ג' ראשונות:


חבל - תפארת:


חבית - בינה:


חבצלת - מלכות:


חג - מלכות:


חדרים - ז' מדות נעלמות שבבינה:


חדש - במלכות המתחדשת:


חזה - בינה:


חוזה - תפארת:


חוט השדרה - קו האמצעי:


חוטם - תפארת:


חוליא - שכינה, עם ג' אבות:


חום היום - נהירו דחסד:


חומה - מלכות:


חוסן - תפארת:


חופה - כתר, גג שלה חכמה, וכותלה בינה. פתחיה, גדולה וגבורה.עמודיה, נצח והוד. ותחתיה חתן כלה ושושבין, תפארת ומלכות ויסוד:


חוקקי ישראל - אבא ואמא מאצילי התפארת:


חותם - בינה חכמה תפארת:


חזוא די ליליא - גבריאל:


חזיון - התפארת עם המלכות:


חזחזית - תפארת העקר במלכות:


חטה - מלכות:


חטא - זכר נחש:


חטאת - נקבה אשת זנונים:


חי - יסוד:


חיה - מלכות:


חיי המלך - חכמה ובינה:


חיים - שלש ראשונות:


חיך - חכמה:


חילי - אין סוף:


חיל - חכמה דאיהי יו"ד:


חירות - בינה:


חורין - חכמה ובינה:


חלב - שפע הנשפע מכתר, דרך החכמה אל הבינה:


חלה - מלכות:


חלום - המלכות מצד עצמה:


חלון - תפארת:


חלצים - יחוד התפארת עם המלכות, בין נצח והוד:


חם - מצד הגבורה:


חמדת הימים - היא השכינה:


חמה - תפארת:


חמשה - הרמז לתפארת, או מלכות:


חנון - בחסד, והעיקר בבינה. חסד במקומו, ובכתר, ובנצח ובהוד, ואלו הם: כתר חסד עלאה, נצח הוד חסדי דוד:


חסיד - חכמה בחסד:


חסידה - בינה על חסד, או מלכות מצד חסד:


חפץ - מלכות מצד הת"ת בשפע הכתר:


חפשי - בינה:


חצות לילה - מלכות מצד הרחמים:


חצי - מצד המלכות שהיא מצה פרוסה:


חצים - מצד היסוד:


חצוצרות כסף - נצח והוד מצד החסד:


חצרות ה' - ז' מדות:


חק - יסוד:


חקה - מלכות:


חקות - כחות המלכות למטה:


חקר - מלכות:


חרב - גבורה, והעיקר כל יהו"ה, או מלכות:


חשך - במלכות ובגבורה ובכתר, ובחוץ:


חשמל - נצח הוד, וסוד יאהדונה"י:


חשקיהם - נצח הוד:


חתן - תפארת:


אות טית:


טבור - מלכות מצד הבינה:


טבעת - מלכות החכמה, והעיקר סוד ם' סתומה, בינה שבחכמה:


טהרה - מצד החסד, או מצד הגבורה:


טוב - בחסד, או בכתר, או ביסוד:


טובה - מלכות:


טוב ירושלים - על מלכות מתפארת:


טחול - חצוני:


טחנות - נצח והוד. או כחות תחת המלכות. נקראים אישים:


טל - בתפארת, כללות יו"ד ה"א וא"ו:


טלית לבנה - תפארת מצד החסד. ויצדק במקומות רבים:


טנא - מלכות:


טפה - מלכות:


טפח - מלכות מצד חמשה הספירות:


אות י:


יאור - יסוד:


יבק - גדולה גבורה תפארת, ג' קוין, קו דין, קו רחמים, קו חסד:


יבשה - מלכות:


יד - מלכות, או בינה. מצד הגבורה: היד החזקה. מצד התפארת: יד רמה. מצד החסד:


יד הגדולה:


ידיעה - לשון חבור זכר ונקבה:


יהי - תפארת:


יובל - בינה:


יום - תפארת. ולפעמים במקומות אחרים, כגון חסד ובינה, והוא לפי הלווי:


יומם - חסד:


יונה - מלכות:


יוסף - יסוד:


יועץ - בינה:


יוצר בראשית - חכמה:


יותרת הכבד - אשת זנונים:


יחוד - תלוי בתפארת ומלכות. ויתלוי אליהם כל המדות:


יכין - נצח:


ילדים - נצח והוד:


ים - בינה או חכמה:


ימים - ז' מדות. מקדם, באריך אנפין:


ימין - חסד. ולפעמים נצח, או חכמה:


יעקב - מלכות, ומלא בת"ת:


יפה נוף - תפארת, או יסוד:


יפה עינים - מלכות, מצד רוחצות בחלב:


יצחק - גבורה:


יראה - גבורה או בינה, או מלכות:


ירום - בינה מצד החכמה:


ירושלים - מלכות:


ירח - מלכות:


יריעה - תפארת:


ירכתי צפון - נצח והוא מצד הגבורה:


יש - חכמה בשתוף בינה:


ישועה - מצד החסד:


ישורון - ת"ת, כולל ימין ושמאל:


ישיבה של מעלה - בינה:


ישר - מלכות מתייחדת עם הת"ת:


ישני עפר - ג' אבות במלכות:


ישראל - תפארת מכריע בין חכמה ובינה:


אות כ:


כבד - הזכר שבקליפה, יותרת הכבד לילית:


כבוד - השכינה שהיא ביחוד היסוד:


כבודי - בינה, והכל בסוד ל"ב נתיבות:


כבוש - תפארת:


כביר - גבורה:


כבר - כתר בינה ראשית:


כבשים - הז' מדות, או מצד הבינה, או החסד:


כבשן - מלכות אופה ומבשלת הזרע:


כד - יסוד:


כדה - מלכות:


כה - מלכות, או בינה:


כהן - חסד:


כובע ישועה - אין סוף, או תפארת, או מלכות:


כוס של ברכה - מלכות מצד חיילותיה:


כוס ישועות - בהתחברה אל הישועות:


כותל - תפארת עם המלכות על ידי היסוד:


כיור וכנו - נצח והוד:


כח - בינה מצד החכמה:


כי כל - יסוד:


כלה - מלכות, הכל מצד הבינה, ומצד החסד:


כליות - נצח והוד:


כנור - מלכות:


כנסת ישראל - מלכות:


כנפים - שם יהו"ה:


כנפי העין - נצח והוד:


כסא דין - מלכות:


כסא רחמים - תפארת:


כס - מלכות, כי יד על כס יה:


כסף - חסד:


כף זכות - חסד:


כף חובה - גבורה:


כפורים - בינה:


כפרת - יסוד:


כפות - יסוד:


כרובים - מטטרו"ן סנדלפו"ן, או נצח הוד, או ת"ת ומלכות:


כרם - מלכות:


כריעה - נצח והוד, או צדיק:


כתובים - מלכות, או חסד וגבורה:


כתיב - יסוד:


כתף ימין - בינה:


כתף שמאל - מלכות:


אות ל:


לב - מלכות:


לבונה - חכמה, או הוד:


לבנה - סטרא דמסאבא:


לבנה - מלכות:


לבנון - כתר:


להב - מלכות:


להט החרב - מלכות מצד מטטרו"ן:


לוחות - נצח והוד:


לוי - גבורה:


לויתן - תפארת יסוד:


לחם - מלכות:


לחם הפנים - יסוד:


לט - רצועה בישא:


לי - בינה:


ליש לישה - תפארת ומלכות:


לכה - בינה או מלכות:


למודי ה' - נצח והוד:


לפני או לפני - מלכות:


לשון - בינה, או יסוד, או מלכות:


לשכת הגזית - מלכות:


אות מ:


מאד - ת"ת מצד הגבורה:


מאור גדול - תפארת:


מאור קטן - מלכות:


מאכל - השפע:


מארת - או הקדושה או הטומאה:


מבוע - כתר:


מגדל - בינה, או מלכות, או כתר:


מגן - מלכות:


מדון - דין. וכן מדין:


מדות יום - ת"ת:


מדת לילה - מלכות:


מדת הדין הקשה - גבורה:


מדת הדין הרפה - מלכות:


מה - חכמה, או ת"ת, או מלכות:


מה - חכמה:


מוט - תפארת עם יסוד:


מוסדי ארץ - צדיק וצדק:


מוסף - יסוד:


מועד - ו' קצוות:


מופלא - כתר:


מר - כתר:


מור - חסד:


מושיע - תפארת:


מושל - תפארת מצד היסוד:


מות - הרעה:


מזבח פנימי - בינה:


מזבח החיצון - מלכות:


מזוזות - נצח והוד:


מזוזה - מלכות מצד התפארת:


מזון - חסד:


מזל - כתר:


מזמור - חסד מלכות:


מזרח - חכמה, בינה, ת"ת:


מחזה - מלכות לבדה:


מחצית השקל - תפארת:


מחשבה - אין סוף, כתר, חכמה, בינה:


מחשוף הלבן - כתר, או תפארת:


מטה - מלכות:


מטה - תפארת, או בינה:


מטרה - מלכות:


מטרונא - בריאה, או מלכות:


מיטטרון - שכינה:


מי - בינה:


מים - חסד:


מילה - יסוד:


מכון - מלכות:


מכוסה - כתר:


מכפלה - מלכות, או בינה:


מכריע - תפארת, או צדיק:


מכתם - תפארת ויסוד:


מלא - שפע:


מלאך - מלכות, וכן מלאכה, וכן מלוכה, וכן מלון:


מלח - יסוד:


מלך - תפארת:


מלך שלמה - תפארת, או בינה או חכמה:


מלכי צדק - מלכות:


ממלכת כהנים - מלכות עם התפארת:


מנוחה - בינה:


מנורה - שכינה, וכן מנחה, וכן מספר:


מעון - כתר, חכמה, מלכות:


מעין - ג' ראשונות, וג' אחרונות:


מעייני הישועה - חכמה ובינה, חסד וגבורה:


מעל השמים - בינה:


מעמקים - חכמה, כתר:


מערב - מלכות:


מערכה - בינה, או מלכות. וכן מעשה:


מעשה מרכבה - מטטרו"ן:


מעשה בראשית - מלכות, וכן מעשר:


מצבה - מלכות עם הת"ת:


מצה - מלכות:


מצוה - מלכות:


מצווה - תפארת, יסוד:


מצולות ים - קליפה:


מקדש - תפארת ויסוד:


מקוה - מלכות ותפארת:


מקום - תפארת:


מקור - כתר:


מקל - תפארת:


מקלות - כחות הדין:


מקנה - מצד המלכות:


מקראי קדש - ג' אבות:


מראה - מלכות, בינה:


מרה - לילית הרשעה:


מרכבה - כל ד' ספירות נקראות מרכבה:


משבצות - נצח והוד:


משוש - תפארת:


משכון - מלכות:


משכיל - יסוד, בינה:


משכן - בינה מלכות:


משלם גמול - פחד:


משנה - מלכות:


משפט - תפארת:


משקוף - יסוד:


מתוק - מלכות מצד הגבורה:


מתן תורה - בינה:


מתנה טובה - מלכות:


מתנים - נצח הוד:


אות נ:


נאה - מלכות:


נאמן - יסוד:


נבואה - מלכות:


נביאים - נצח והוד:


נגב - חסד מצד הגבורה:


נגון - בינה:


נגע קליפה:


נדיבים - ג' אבות:


נדר - בינה:


נהר - חכמה, בינה, ת"ת, יסוד:


נוגה - נצח:


נוה - מלכות:


נוזלים - ה' ספירות:


נועם - שפע המלכות:


נוצר - תפארת, וכן נורא:


נשא עון - יסוד:


נח - יסוד:


נחוח - השפע:


נחל - בינה יסוד:


נחלה - בינה:


נימא - יסוד, וכן נס:


נעל, ונער - מטטרו"ן:


נפש - מלכות:


נצב - היחוד למעלה מהיסוד:


נצנים - ג' אבות:


נקם - מלכות:


נר - מלכות:


נרד - יסוד:


נשיקה - היחוד:


נשא - תפארת, כתר:


נשמה - בינה:


נשר - מלכות:


אות ס:


סבא דסבין - חכמה, כתר:


סבתא - בינה:


סבת הסבות - כתר:


סגולה - מלכות:


סדר זמנים - ת"ת, ומלכות:


סוד - צדיק:


סוכה - בינה, מלכות:


סוף - צדיק:


סוחרת - חכמה:


סייעתא - מלכות:


סרכא - קליפה:


סל - מלכות:


סלה - בינה, מלכות:


סליחה - תפארת:


סלם - צדיק, תפארת:


סלע - מלכות או בריאה:


סלת - מלכות:


סנדל - היא סנדלפו"ן:


סנהדרי גדולה - ת"ת:


קטנה - מלכות:


סעודה - בינה, מלכות:


סער - דין:


ספירת העומר - מלכות:


ספר - תפארת, מלכות וצדיק:


אות ע:


עב - חסד:


עבד - מלכות, או מטטרו"ן:


עבודה - מלכות:


עבודת הלוים - בינה ומלכות:


עגולה - בינה:


עגל - גבורה, מלכות:


עד - במ"י:


עדה - מלכות:


עדות - היחוד:


עדן - כתר:


עדנה - מלכות:


עובר על פשע - ת"ת, יסוד:


עולה - מלכות, ות"ת אצל הבינה:


עולם - תב"מ:


עומק - כל הספירות:


עומר - בינה:


עוף - יסוד, מטטרו"ן:


עופר - תפארת:


עושה פלא - תפארת:


עז - גבורה:


עוז - תפארת:


עין - תפארת, מלכות:


עיפתה - מלכות:


עיר - בינה, מלכות:


עירוב - תפארת:


על ה' - ג' ראשונות:


על שמים - גדולה, גבורה:


על כל מים - בינה:


עלת העלות - כתר:


עמוד - מלכות:


עמר - חסד:


ענבים - ו' קצוות:


ענג - כתר, תפארת, מלכות:


ענוה - תפארת בדעת:


עני - יסוד:


עניה - מלכות:


ענן - חסד:


ענף עץ עבות - ג' אבות:


עפר - מלכות:


עץ - תפארת:


ענב - דין:


עצה - מלכות:


עצם השמים - מלכות:


עצרת - מלכות:


עקב - מלכות:


עקדה - מלכות:


עקר - יסוד:


עקרת - מלכות:


ערב - גבורה, הוד:


ערבות - תפארת, או יסוד:


ערבי נחל - נצח והוד:


ערבית - מלכות:


ערוגה - מלכות:


ערפל - תפארת ומלכות:


ערש - מלכות:


עשב - תפארת:


עשה פרי - תפארת:


עשן - ההתעוררות:


עשייה - תפארת:


עשר עשור - מלכות:


עשון - כל הספירות במלכות:


עת - מלכות:


עתיקא - כתר, חכמה:


עתר - כתר:


אות פ:


פאר - בינה:


פה - מלכות, או גדולה גבורה:


פוקד עון - פחד, גבורה:


פטר רחם - מלכות:


פלא - כתר, חכמה:


פלג - בינה, מלכות:


פנים - תפארת:


פסק - מלכות:


פקודה - מלכות:


פקודים - נצח והוד:


פקידה - מלכות:


פרה - בינה, מלכות:


פרט - תפארת:


פרי עץ - מלכות:


פריעה - יסוד, או מלכות:


פרוכת - מלכות:


פרנס - בינה, מלכות:


פשוטה - חסד:


פתח - מלכות:


אות צ:


צבא - נצח והוד:


צבי - יסוד:


צביה - מלכות:


צדיק - יסוד:


צדק - מלכות:


צדקה - בינה, ת"ת, מלכות:


צואר - תפארת:


צור - בינה, גבורה, מלכות:


צורך העולם - מלכות:


צורת זכר - תפארת:


צחצחות - בינה:


ציון - יסוד מלכות:


ציץ - בינה:


ציצת - שכינה:


ציקי קדרה - מלכות:


צללי ערב - צלמות, קליפה:


צלע - מלכות:


צלם המשכן - מטטרו"ן:


צנתרות הזהב - חכמה בינה:


צעקה - בינה:


צפון - גבורה:


צפור - מלכות:


צרור החיים - בינה, תפארת, מלכות:


צריכא - מלכות:


אות קוף:


קבלה - מלכות:


קדוש - כתר, תפארת, יסוד:


קדושה - מלכות:


קדם - כתר, חכמה:


קדש - מבינה ולמעלה:


קו - תפארת:


קול - תפארת:


קולא - מלכות:


קומץ - חכמה:


קוץ - יסוד:


קור: חום: קיץ: חורף - הד' רוחות:


קשיא - מלכות:


קטרת - כמו קשר:


קיבה - קליפה:


קיים - תפארת:


קולמוס - תפארת:


קן - מלכות, או מטטרו"ן:


קנה - דעת:


קפיצה - מלכות:


קץ - יסוד:


קרבים - החיות:


קרבן - מלכות:


קרוב - יסוד:


קריה - מלכות:


קרן - תפארת ומלכות:


קרסולים - נצח והוד:


קרקבן - כמו אסטומכא:


קרקע - מלכות:


קשר - ג' אבות:


קשת - יסוד:


אות ר:


ראיה - חכמה, חסד, בינה, גבורה:


ראש - כתר, חסד, תפארת, יסוד, מלכות:


ראשית - חכמה, מלכות:


רב - חכמה, תפארת:


רבוע - בינה:


רבים - ג' אבות:


רובע - יסוד:


רביעית - מלכות:


רבקה - מלכות:


רגלים - מלכות:


רהטים - נצח והוד:


רוב - יסוד:


רוח - תפארת, מלכות:


רוחב - מלכות:


רוכב שמים - בינה:


רוכל - יסוד:


רום - תפארת:


רום - כתר:


רום שמים - חכמה:


רומח - תפארת:


רועה - תפארת:


רחובות - בינה:


רחום - תפארת:


רחוק - חכמה:


רחל - מלכות:


רחמים - תפארת:


ריב - מלכות:


ריח - מלכות:


רם - בינה:


רמונים - נצח והוד:


רנה - יסוד:


רננים - נצח והוד. חכמה ובינה:


רעמים - גבורה:


רעש - מלכות:


רצון - כתר:


רקיע - תפארת, בינה:


רשות - מלכות:


אות ש:


שאגה - חסד:


שאלה - מלכות:


שאר - מלכות:


שבועה - בינה, יסוד, מלכות:


שבע - יסוד:


שבע שבתות - בינה, וכן ז' ימים:


שבכות - חכמה ובינה:


שבת - מלכות בעת היחוד:


שדה - מלכות:


שדרת הלולב - יסוד:


שה - חסד:


שוטר - תפארת:


שוכן - תפארת:


שלחן - מלכות:


שולט - תפארת:


שועה - מלכות:


שופט - תפארת:


שופר גדול - בינה:


שוקים - נצח והוד:


שור - גבורה:


שושן - נצח או הוד:


שושנה - מלכות:


שחקים - נצח והוד:


שחר - נצח:


שטנה - קליפה:


שיבה - כתר:


שיח - יסוד:


שיטה - מלכות:


שיר - חכמה, מלכות:


שכחה - קליפה:


שכל - כתר, חכמה, יסוד, מלכות:


שכן - יסוד:


שלג - ת"ת, וכן שלהבת:


שלום - תפארת:


שלם - מלכות:


שלמים - ת"ת עם מלכות:


שם: שם: שמור: שמיטה - מלכות:


שממה - בינה:


שמים - תפארת:


שמיעה - שמיני - מלכות:


שמיעה - גבורה:


שמירה - מלכות:


שמן - השפע:


שמע: שמעתתא - מלכות:


שמש - תפארת:


שנה - מלכות:


שנוי - מלכות במטטרון:


שעור - נשמת האצילות:


שעורה - מלכות:


שועלים - קליפה:


שער - מלכות:


שערים - ו' קצוות:


שעטנז - קליפה:


שפה - מלכות:


שק - קליפה:


שקל - תפארת:


שקר - דין:


שקתות - נצח והוד:


שר - מלכות מטטרו"ן:


שרה - מלכות:


שרים - חכמה בינה:


שרב - מלכות:


שרפים - נצח והוד:


שש משזר - הכללות:


ששון - יסוד:


ששת ימים - תפארת:


אות ת:


תאוה - מלכות:


תאומים - נצח והוד:


תבואה - מלכות:


תבונה: תהו - בינה:


תהלה - כתר, חכמה, בינה, מלכות:


תוך - תפארת:


תולעת: תוספתא: תור - מלכות:


תורה - חכמה, בינה, ת"ת מלכות:


תחום: תחינה: תיבה - מלכות:


תיומת - תפארת:


תיקו: תכלת - מלכות:


תל - יסוד:


תם תמונה - מלכות:


תמורה - ביצירה:


תמים תמנתה - מלכות:


תמר - תפארת מלכות:


תנאים - נצח הוד יסוד:


תינוק תנין - תפארת:


תנינים הגדולים - ג' אבות:


תעודה - בינה:


תפוחים - נצח והוד:


תפלה: תקות חוט השני - מלכות:


תקיעה - ימין:


תרועה - שמאל:


תקיף - חסד:


תרומה - מלכות:


תרשיש - חסד חסדים גבורה גבורות:


תשובה - בינה:


יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו:Jewish TOP 20 Rambler's Top100
Send mail to [email protected] with questions or comments about this web site. 
Last modified: 02 января 2003