transparent 
 

ilouil-nishmat-moule

Accueil

banniere hotel

 

zeldystock468

Tanya du jour (hébreu) : 17 Tamouz - Rav Haïm Chalom Deutsch PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Rav Haïm Chalom Deutsch

Igueret Hatechouva Ch.4 4ème partie

י"ז תמוז אגרת התשובה פרק ה' הרב חיים שלום דייטש

 7 logo mp3

פרק ה והנה המשכת וירידת הנפש האלקי' לעוה"ז להתלבש בגוף האדם נמשכה מבחי' פנימי' ומקור הדיבור הוא הבל העליון המרומז באות ה"א תתאה כנ"ל וכמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ומאן דנפח וכו'. וז"ש כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו פי' כמו חבל עד"מ שראשו א' קשור למעלה וקצהו למטה. כי הנה פשט הכתוב מ"ש ויפח הוא להורות לנו כמו שעד"מ כשהאדם נופח לאיזה מקום אם יש איזה דבר חוצץ ומפסיק בינתיים אין הבל הנופח עולה ומגיע כלל לאותו מקום ככה ממש אם יש דבר חוצץ ומפסיק בין גוף האדם לבחי' הבל העליון. אך באמת אין שום דבר גשמי ורוחני חוצץ לפניו ית' כי הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ומלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיני' בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ואיהו ממלא כל עלמין וכו' אלא כמ"ש בישעי' כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם. והטעם לפי שהם נגד רצון העליון ב"ה המחי' את הכל כמ"ש כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ (וכמש"ל שהוא מקור השפעת שם הוי' ונרמז בקוצו של יו"ד). וזהו ענין הכרת. שנכרת ונפסק חבל ההמשכה משם הוי' ב"ה שנמשכה מה"א תתאה כנ"ל. וכמ"ש בפ' אמור ונכרתה הנפש ההיא מלפני אני ה'. מלפני דייקא. ובשאר עבירות שאין בהן כרת עכ"פ הן פוגמין הנפש כנודע. ופגם הוא מלשון פגימת הסכין והוא עד"מ מחבל עב שזור מתרי"ג חבלים דקים ככה חבל ההמשכה הנ"ל כלול מתרי"ג מצות וכשעובר ח"ו על אחת מהנה נפסק חבל הדק וכו'. אך גם בחייב כרת ומיתה נשאר עדיין בו הרשימו מנפשו האלקי' ועי"ז יכול לחיות עד נ' או ס' שנה ולא יותר (ומ"ש בשם האריז"ל שנכנסה בו בחי' המקיף וכו' אינו ענין לחיי גשמיות הגוף ומיירי עד נ' שנה או בזמן הזה כדלקמן): 

 
Vidéo du Rabbi : Rester sur le droit et étroit sentier PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - JEM
 

banner-beth-rivkah

 
Hayom Yom du 17 Tamouz PDF Imprimer Envoyer
Magazine - Hayom Yom

rabbi150

C'est un jour de jeûne.
. On récite les Seli'hot (Sidour p.362).
. On dit Avinou Malkeïnou (Sidour p.277).

Une différence entre les premières et les dernières Tables de la Loi (c'est le 17 Tamouz que celles-ci furent brisées) peut être constatée:
. dans ces Tables elles-mêmes:
Les premières étaient l'oeuvre de D.ieu, les secondes, «fais pour toi» (Moché les fit).
. Dans l'écriture: LIRE LA SUITE

Lire la suite...
 

yechiva-CHARENTON-5775

 
La Yéchiva Beth Levi Itshack à Charenton PDF Imprimer Envoyer
pub - pubYESCHIVA-CHARENTON

 

 eschel-5775

 
Inauguration du Mikvé du Beth Habad de Suresnes PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Banlieues - Suresnes

loubavitch hassidout habad

 

banner-yechiva-profesionnelle

 
Hala'hot et Paracha Balak par le Rav Hai Barkats PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Rav Hai Barkats
 

banner haya mouchka2

 
Le Jeûne du 17 Tamouz (repoussé) - dimanche 5 juillet 2015 PDF Imprimer Envoyer
Magazine - Calendrier

 

Jeûne du 17 Tamouz (repoussé) - dimanche 5 juillet 2015


Début : 03h15 - Fin : 22h48

 

QUE FAIRE (OU NE PAS FAIRE) LE 17 TAMOUZ


Les adultes (bar et bat-mitsva) en bonne santé s'abstiennent de boire et de manger de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Les femmes enceintes ou qui allaitent sont dispensées du jeüne. Lorsque le 17 Tamouz tombe un Chabbat comme cette année, le jeûne est repoussé au dimanche.

On peut, a la condition d'en avoir eu la claire intention avant de se coucher, se lever avant l'aube pour prendre une dernière collation.

Au cours de l'office du matin des séli'hot sont dites. La Torah (Exode 32, 11-14 et 34, 1-10) y est lue ainsi qu'à l'office de l'après-midi. Selon les rites achkénaze et 'hassidiques la haftarah des jours de jeûne est également lue à ce dernier office. Ceux qui jeûnent veilleront à ne pas omettre l'ajout spécifique aux jours de jeûne dans la bénédiction "Chéma kolénou".

Avant tout, cependant, un jour de jeûne est un jour de méditation, un moment propice pour se tourner vers D.ieu, un jour de téchouva.

Lire la suite...
 

Centres-2015

 
Barou'h Dayan Haemet : M. Itshak Haiun ע"ה a quitté ce monde, le 15 Tamouz 5775 PDF Imprimer Envoyer
Annonce - Barou'h Dayan Haemet

Il est le père de Gerard Haiun (directeur à l'école Sinaï), Shalom et Jeannine.

 

Vendredi 3 juillet 2015 : Tehelim pour Itshak ben Hléflou à 13h45 à l'hopital St Antoine 23, rue de Chaligny 75012 Paris, suivi de la levaya à 14h30.

 

ner

 

royal-wine-rose2

 
Merci de lire les Tehilim pour la Réfoua Chéléma de Messodi Haya bat Zohra Toda PDF Imprimer Envoyer
Tehilim - Réfouah Chéléma

tehilim20

 
Tanya du jour (hébreu) : 16 Tamouz - Rav Haïm Chalom Deutsch PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Rav Haïm Chalom Deutsch

Igueret Hatechouva Ch.4 4ème partie

ט"ז תמוז אגרת התשובה פרק ד' (חלק ג') הרב חיים שלום דייטש

 7 logo mp3

וככה ממש עד"מ המבדיל הבדלות לאין קץ בנשמת האדם שהיא בחי' נפש האלקי' דמתוכיה נפח יש בה בחי' שכל הנעלם המרומז באות יו"ד שבכחו לצאת אל הגילוי להבין ולהשכיל באמתתו ית' ובגדולתו וכו' כל חד וחד לפום שיעורא דילי' לפי רוחב שכלו ובינתו. וכפי אשר מעמיק שכלו ומרחיב דעתו ובינתו להתבונן בגדולתו ית' אזי מרומזת בינתו באות ה"א שיש לה רוחב וגם אורך המורה ההמשכה מלמעלה למטה להוליד מבינתו והתבוננותו בגדולת ה' אהבה ויראה ותולדותיהן במוחו ותעלומות לבו ואח"כ בבחי' התגלות לבו. ומזה נמשכה עבודה האמיתית בעסק התורה והמצות בקול ודבור או מעשה הן אותיות וא"ו ה"א וכו'. וגם ההתבוננות להבין ולהשכיל באמתתו וגדולתו ית' נמשכה ג"כ מהתורה דאורייתא מחכמה נפקא היא בחי' יו"ד של שם הוי' וכו': 

 

 
«Tov Tamouz» Quand le 17 Tamouz tombe un Chabbat PDF Imprimer Envoyer
Magazine - Calendrier

beth_hamikdach

fr.chabad.org

 

Adapté d'un discours du Rabbi de Loubavitch

 

Lorsqu’un jeûne tombe un Chabbat : de l’affliction à la réjouissance
 

Lorsque le 17 Tamouz tombe un Chabbat, le jeûne est alors reporté au lendemain. On peut considérer une telle exception sous deux jours différents :

A priori, il semble que le Chabbat n’ait pas d’incidence sur le jeûne en lui-même. En effet, affliction du jeûne garde toute sa vigueur, si ce n’est que ne pouvant être vécue le Chabbat, le jeûne est repoussé au lendemain.

Cependant, le fait que le Talmud enseigne que le jeûne est «repoussé» (nid'hé) par le Chabbat (et non «reporté») indique que, loin de n'être qu'un simple événement calendaire, cet évènement constitue à la fois une allusion et un présage de l’annulation définitive du jeûne, dont le principe est exprimé dans le Talmud par l’opinion de «Rabbi»1 concernant le jeûne du 9 Av qui tombe un Chabbat : «Puisqu’il est repoussé (du Chabbat), qu’il soit repoussé (définitivement) !»2 Or, si un tel principe s'applique au 9 Av, il en va a fortiori de même pour le 17 Tamouz, qui est un jeûne moins rigoureux. Cette abrogation sera effective lors de l’ère messianique, comme le statue Maïmonide :

«Tous ces jeûnes seront abrogés au temps de Machia’h. Non seulement cela, mais ils seront dans l’avenir des jours de fêtes, de joie et d’allégresse...»3

Lire la suite...
 

banniere hotel

 
Sinaï : spectacle de fin d'année de l'école Kitov PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 17 - Kitov

loubavitch hassidout habad

 

Nous avons eu la chance de nous investir sur le thème "Tehilim" du Gan 1 au CM2 à l'école Kitov depuis le mois de septembre 2014. C'est ainsi que nous avons pu offrir aux parents, une journée inoubliable de spectacles où le thème des "Tehilim" a été évoqué en chants, en danses, en pièce de théâtre et surtout, en émotion sincère et profonde !

 

banner

 
Crown Heights : Farbrenguen de Youd Beth Tamouz 5775 au 770 PDF Imprimer Envoyer
USA - Crown Heights

Photos : collive

 

gan-israel-sinai-5775

 
Paracha Balak par Rav Yaacov Spitezki PDF Imprimer Envoyer
Magazine - Paracha

MAIS NON …. MESSIE

 

La paracha de Balak nous rapporte qu’un prophète non-juif mandé par un roi, antisémite avant l’heure, décrivit en détails la finalité de l'histoire universelle : la venue du Machia’h. À l’origine, le monarque en question demanda à Bilam de maudire le peuple juif. Mais D.ieu le contraignit à le bénir. Parmi ses bénédictions, la délivrance messianique occupe une place essentielle. 

 

Dans ce très beau texte, on trouve l’idée selon laquelle cet évènement n’est pas soudain, mais progressif. D’ailleurs le Talmud (Traité Sanhédrine, 98a) le confirmera puisqu’il il décrit que le Machia’h se révélera sur un âne, un animal qui se distingue par sa lenteur à avancer.

 

C’est dans ses dernières prophéties que Bilâm évoque le Machia’h : « Je le verrai, mais pas maintenant, je le regarderai mais ce n’est pas proche… ».

Lire la suite...
 
Tanya en 1 minute : chapitre 29 PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Paracha en 1 minute
 
Photo du jour : Mivtsaïm à Auchan PDF Imprimer Envoyer
Photo du jour - France

mivtsaim auchan 5775

 
Sarah Abichid a le plaisir d'annoncer à ses lecteurs la parution de ses deux livres PDF Imprimer Envoyer
pub - pub

2

 

chem ameforach468

 

A la poursuite de l'assiette sacrée,contenant les 70 noms de D.ieu, nos deux archéologues n’ont pas fini d’être étonnés ; ils feront la découverte d’un livre mystérieux censé contenir des codes sacrés de la Torah qui les entraînera du Caire à Alexandrie, de Lisbonne à Jérusalem, des bas- fonds de l'Egypte aux Pyramides, en passant par l'Iran. Téhéran nid d'espion! Un suspens au-delà du réel, une histoire surprenante d’espionnage qui n’hésite pas à convoquer la CIA et tiendra le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page. Dans ce voyage, nos héros se retrouveront aussi en butte à faire des choix. Feront-ils les bons ?

 

Livre La Marane468

 

Dans cet ouvrage, Sarah Abichid évoque le sort tragique des juifs du temps de l’inquisition. A cette période, « les Judios » furent persécutés et contraints de renier leur foi pour sauver leur vie. De Tolède à Jérusalem, en passant par Nice et Paris, l’auteur nous entraîne avec bonheur dans le sillage de personnages attachants qui finissent par comprendre que rien n’arrive par hasard dans ce bas monde et que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est porteuse d’une finalité positive. Ainsi, au terme d’une aventure incroyable, Jessica l’héroïne du roman, découvre les causes de l’émoi profond qui la chavire, chaque fois qu’elle se retrouve en présence d’un chandelier en argent. Quant à Trinidad, son destin hors du commun et sa force de caractère lui permettent de surmonter les pires difficultés malgré la tristesse d’une vie ratée. Elle luttera pour ne pas se résigner à voir les années s’écouler, emportant inexorablement avec elles les chimères de sa jeunesse.

 

La distribution est assurée par BIBLIEUROPE

50 rue Curial 75019 Paris. Tél 01 40 05 98 50

AGRANDIR LES AFFICHES
 
Le Kovets et le Likout du Beth Loubavitch : Balak PDF Imprimer Envoyer
Publications - Divers

kovets_bl

TELECHARGER PDF
 
Balak "antisémitisme" par le Rav Yossef David Cohen PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Rav Yossef David Cohen
 
Tanya du jour (hébreu) : 15 Tamouz - Rav Haïm Chalom Deutsch PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Rav Haïm Chalom Deutsch

Igueret Hatechouva Ch.4 3ème partie

ט"ו תמוז אגרת התשובה פרק ד' (חלק ג') הרב חיים שלום דייטש

 7 logo mp3

וביאור הענין כנודע ממאמר אליהו אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין וקרינן להון עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין סתימין וכו'. אנת חכים ולא בחכמה ידיעא אנת מבין ולא בבינה ידיעא וכו'. וכל הי' ספירות נכללות ונרמזות בשם הוי' ב"ה. כי היו"ד שהיא בחי' נקודה לבד מרמזת לחכמתו ית' שהיא בבחי' העלם והסתר קודם שבאה לבחי' התפשטות וגילוי ההשגה וההבנה (והקוץ שעל היו"ד רומז לבחי' רצון העליון ב"ה שלמעלה מעלה ממדרגת בחי' חכמה עילאה כנודע). ואחר שבאה לבחי' התפשטות וגילוי ההשגה וההבנה לעלמין סתימין נכללת ונרמזת באות ה"א שיש לה בחי' התפשטות לרוחב המורה ומרמז על הרחבת הביאור וההבנה וגם לאורך המורה על בחי' ההמשכה וההשפעה מלמעלה למטה לעלמין סתימין. ואח"כ כשנמשכת המשכה והשפעה זו יותר למטה לעלמין דאתגליין. וכמו האדם שרוצה לגלות חכמתו לאחרים ע"י דיבורו עד"מ.

Lire la suite...
 
Le camp Gan Israël des enfants des Chlou'him à Moscou PDF Imprimer Envoyer
RUSSIE - Moscou

Photos : col

 
Farbrenguen de Youd Beth Tamouz 5775 avec le Rav Haï Barkats PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - Rav Hai Barkats
 
15 Tamouz, Hilloula de Rabbi Haim Ben Attar, le Or Ha'haim PDF Imprimer Envoyer
Magazine - Judaisme

Rabbi Haïm Ben Attar est né en 1696 à Salé au Maroc, dans une famille riche originaire d’Espagne. La famille s’était alors séparée, une partie s’établit en Hollande et l’autre au Maroc (à Salé et à Fez ).

 

Il fit ses premiers pas dans l’étude auprès de son grand père, et lorsqu’il eut 9 ans, sa famille se fixa à Meknès pour faire du commerce, puis la famille revint à Salé où le grand oncle Rabbi Moshé était le Naguid de la communauté et aussi le conseiller du sultan Moulay Ismaël.

 

Rabbi Haïm épousa la fille de Rabbi Moshé, et libéré des tracas de la parnassa, il put se consacrer à l’étude de la Thora et à son enseignement. Il resserra les liens avec des amis d’enfance : Rabbi Moshé et Rabbi Yéhouda Berdugo.

 

En 1724, alors qu’il avait 28 ans, son beau père décéda et une partie de l’héritage lui revint de droit ; mais comme c’est souvent le cas, un grand conflit s’installa au sujet de la succession entre les héritiers ; vint s’ajouter à ce problème son incapacité à gérer ces biens. De plus un impôt spécial fut prélevé sur le reste de la fortune.

Déçu par son entourage et par tous ces tracas, il retourne à Salé avec sa famille auprès de son père. Il se consacre alors à la méditation et à la rédaction de ses ouvrages.  Lire la suite

Lire la suite...
 
Kinous Torah à l'occasion du premier Yortsaït de Reouven ע"ה Israelevitch, jeudi 2 juillet 2015 à la synagogue des Tournelles PDF Imprimer Envoyer
Annonce - Annonce

Affiche yortseit PRINT

 
Si'ha du Rabbi lors de sa visite dans un camp "Gan Israel" le 15 Tamouz 1960 PDF Imprimer Envoyer
Vidéo - JEM
 
Le Rabbi visite le Gan Israël le 15 Tamouz 5717 - 14 Juillet 1957 PDF Imprimer Envoyer
Photo du jour - USA

Photos: Shmais.com

couv

 
Photo du jour : Farbrenguen de Youd Beth Tamouz chez Rav Raphaël Halimi PDF Imprimer Envoyer
FRANCE - Paris - Paris 19 - Jeunesse

12 tamouz 5775

 
Photographie de Moshé Sayegh : le Tsadik PDF Imprimer Envoyer
Photo du jour - Divers

Moshé Sayegh : 06.11.54.69.00 - moshe.sayegh@gmail.com

tamouz5775

 

 
Le Grand Rabbin de Jérusalem Rav Arié Stern au Ohel PDF Imprimer Envoyer
USA - Ohel

Photos : col

 
«DébutPrécédent12345678910SuivantFin»

Page 1 sur 443
 
faire don anash

whatsapp-hassidout

 

MOI AUSSI JE CLIQUE SUR J'AIME!!

 

 

PAN DE GUIMEL TAMOUZ

3tamouz574-ecrire

0ohel

 

  LE KEREN SHMOUEL

A la memoire du Rav Chmouel Azimov

cliquezici

rav chmouel azimov 300

   

chemita5775-300  

CALENDRIER

LE CALENDRIER
 
sem2 260
 
 

Je lis les Tehilim en ligne

DEMANDE DE TEHILIM
POUR UNE REFOUAH CHELAMA
cliquezici

 

ALBUM PHOTOS DU RABBI

 

musique_habad


Les cours vidéo du Rav Y.I OfenLE DVAR MALHOUT (hébreu)

.

0dvar_malhout

LE HITAT DU JOUR

Houmach avec Rachi
Le commentaire de Rachi est une composante indispensable de l'étude quotidienne de la Torah. Son explication du 'Houmach, les cinq premiers livres de la Torah, clarifie le sens "simple" du texte de sorte qu'un enfant de cinq ans brillant puisse le comprendre.

Psaumes / Téhilim
Composé par le Roi David, le livre des Psaumes fut une source d'inspiration et un refuge dans la détresse au cours des siècles pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Lire ses pages revient à entamer une conversation avec D.ieu.

Tanya
La 'Hassidout 'Habad est une philosophie globale liée à un mode de vie qui conçoit le Juif comme le lien unissant le Créateur avec le monde. Écrit par Rabbi Chnéour Zalman de Lyadi, le fondateur de 'Habad, le Tanya est le texte central de cet enseignement.

Hayom Yom
Hayom Yom – une expression qui se traduit par « Au jour le jour » – est un recueil de pensées concises, souvent liées à la période où à l’étude du jour, qui procurent au lecteur de quoi sustenter son âme chaque jour de l'année.

Rambam
Le Michné Torah est l'œuvre principale du Rambam (Rabbi Moïse ben Maïmon). Elle contient des centaines de chapitres qui explicitent l'ensemble des lois évoquées dans la Torah.